PDA

View Full Version : Menyeberangi SoengaiPERMANDYAN
03-04-2011, 09:32 PM
Soeatoe hari ada seorang djendral jang ingin menjeberangi seboeah soengai. Tetapi ia ragoe mengenai kedalaman soengai itoe, apakah ia dan koedanja bisa menjeberang. Sang djendral melihat sekelilingnja apakah ada orang jang bisa memberikan... pendapat dan saran. Akhirnja ia melihat seorang anak laki laki ketjil dan djendralpoen meminta saran darinja. Setelah mengamati sang djendral dan koedanja dengan seksama, dengan jakin anak itoe berkata, ″Tidak masalah, anda bersama koeda anda bisa menjeberang dengan selamat.″
Sesampai di tengah soengai, djendral menjadari bahwa soengai itoe sangat dalam dan iapoen meneriaki anak ketjil tadi dengan marah. Anak ketjil itoe sangat tersinggoeng dengan perlakoean sang djendral, kerana ia merasa soedah memberikan saran jang baik dan tidak berbohong. Saran itoe didasarkan pada pengalamannja setiap hari. Maka tampa merasa bersalah anak ketjil tadi mendjawab, ″Setiap hari kawanan bebek saja menjeberangi soengai ini, padahal kaki mereka lebih pendek daripada kaki koeda toean.″

Sauron
04-04-2011, 01:22 AM
Wah, benar djoega ja.

indraprime
04-04-2011, 02:46 PM
aduh gw bacanya kudu di translate lagi

gogon
04-04-2011, 05:34 PM
soenggoeh djendral jang doengoe :))

kandalf
04-04-2011, 05:55 PM
soenggoeh botjah ketjil nan tjerdas. =))

Sauron
04-04-2011, 06:12 PM
Soenggoeh soesah sekali membatja toelisan ini.

Tapi akoe tetap soeka, karena isi toelisannya soenggoeh menarik untuk dibatja.

PERMANDYAN
05-04-2011, 02:37 PM
soenggoeh senang membatja kometarnja teman teman...
hehehhe....

E = mc˛
05-04-2011, 03:02 PM
wadoeh, tjabe detjh!

etca
05-04-2011, 03:10 PM
membatjanja soenggoeh jadi mikir,
tak jadi lutju... .
mendadak ramboet jadi poetih semoea... :))

PMSVH
05-04-2011, 03:56 PM
lagi membajangi kalaoe ramboetnja ettja djadi oebanan....

Sauron
05-04-2011, 04:54 PM
Edjaannja djauh lebih lutju daripada isi tjeritanja... Ha ha ha.

Pak per soenggoeh terlalu!

E = mc˛
05-04-2011, 05:08 PM
Edjaannja djauh lebih lutju daripada isi tjeritanja... Ha ha ha.

Pak per soenggoeh terlaloe!

fixed :D

10char

deddy
06-04-2011, 07:17 AM
he......konjol dan loemajan loetju .. :mrgreen:

gogon
07-04-2011, 02:45 PM
Edjaannja djaoeh lebih loetjoe daripada isi tjeritanja... Ha ha ha.

Pak per soenggoeh terlaloe!

fixed :D

10char

fixed the fixed one ::elaugh::

PERMANDYAN
07-04-2011, 02:53 PM
ada jang maoe mnjeberang soengai...(?)

deddy
08-04-2011, 07:34 AM
gak ah soengainja banjak boeajanja ...... hahahaha

Nharura
08-04-2011, 11:26 AM
buanyanya maksudnya? -_- susah bener bacanya,,musti konsentrasi penuh:))

gogon
08-04-2011, 11:53 AM
harusnya judul thread "Menjeberangi Soengai" ::elaugh::

etca
08-04-2011, 12:02 PM
^
^
TS beloem toewir aseli kalaoe begitoe. :lololol:

garagara batja ini, saja ditojor oleh kawan jang doedoek di samping.
"ada orang, gilanja koemattt.. tjengar tjengir sendirian.. teroes tertawa." :lololol:ada jang loetjoe ja roepanja?
=)) =))