PDA

View Full Version : Seks itu apa ?PERMANDYAN
20-02-2011, 12:53 PM
Alkisah seorang anak perempuan yang baru masuk sekolah bertanya kepada ibunya.. 'Mami, mami? "seks"itu apa sih Mi?'..
Terkejutlah si ibu.. Teringat akan kemodernan zaman sekarang yang membuat manusia berfikiran lebih terbuka. Sesuai dgn konsep pendidikan seks yg sedang hangat dikatakan, mulailah si ibu mencari jawaban yang sesuai untuk anaknya dengan harapan anaknya takkan terjebak dalam arus pendidikan global.
Maka si ibu pun mulai memberikan jawaban mengenai apa itu "seks" dengan perumpamaan antara kumbang dan bunga, diikuti dengan pembentukan bayi dalam kandungan dan diselitkan juga dengan kisah percintaan antara mami dan daddynya dari zaman kuliah hingga dengan kehadiran si cantik yaitu anak gadisnya yang bertanya itu..
Tiba-tiba si anak menangis terisak-isak. Si ibu keheranan dan bertanya. Si anak menjawab dalam tangisan.. "Jawaban mami itu panjang, tempat jawabnya pendek saja, Niih..." katanya seraya menyerahkan buku latihan yang tertulis di covernya:
NAME :...........
"seks :............
Class :..........
Subject :..........

Agitho_Ryuki
20-02-2011, 04:48 PM
hi hi hi hi... ngakak dulu ah... :D :D :senang: :senang:

siluet
15-04-2011, 05:05 AM
Hahahaha...di ambil dari kisah nyata ya...

E = mc˛
15-04-2011, 07:52 AM
tumben ejaannya EYD :run:

beastmen85
16-04-2011, 01:01 AM
^ oh iya... TS-nya permandyan ::elaugh::

deddy
18-04-2011, 08:11 AM
paling gak sempat men translet kali ekekekeke

alfaromeo
18-04-2011, 09:06 AM
nyesel deh guwe mbaca ini... Gak sesuai harapan

=)) =))

GiKu
18-04-2011, 10:20 AM
tumben ejaannya EYD :run:

di situlah letak kelucuan yg sebenarnya

deddy
18-04-2011, 10:43 AM
TSnya mana neh gak nongol2 .... :mrgreen:

hajime_saitoh
26-04-2011, 11:22 AM
wkwkwkwk gw kirain apaan maksudnya nanyain seks ternyata di buku

Nuck Chorris
26-04-2011, 05:04 PM
Name : Nuck Chorris

s-e-x : Yes, please..

ga_genah
27-04-2011, 01:12 AM
:dzigh: P

ga sesuai yg diharapkan... :argg:

PERMANDYAN
27-04-2011, 01:18 AM
:dzigh: P

ga sesuai yg diharapkan... :argg:

djadi......
apa jang diharapkan...(?)

ga_genah
27-04-2011, 02:20 AM
harapannya tulisannya ga pake EYD
eh ternyata make EYD... ::elaugh::

PERMANDYAN
27-04-2011, 02:35 AM
hehehehe........

gogon
27-04-2011, 10:21 AM
mari ke masa laluSeks itoe apa ?

Alkisah seorang anak perempoean jang baroe masoek sekolah bertanja kepada iboenja.. 'Mami, mami? "seks"itoe apa sih Mi?'..
Terkedjoetlah si iboe.. Teringat akan kemodernan zaman sekarang jang memboeat manoesia berfikiran lebih terboeka. Sesoeai dgn konsep pendidikan seks jg sedang hangat dikatakan, moelailah si iboe mentjari djawaban jang sesoeai oentoek anaknja dengan harapan anaknja takkan terdjebak dalam aroes pendidikan global.
Maka si iboe poen moelai memberikan djawaban mengenai apa itoe "seks" dengan peroempamaan antara koembang dan boenga, diikoeti dengan pembentoekan baji dalam kandoengan dan diselitkan djoega dengan kisah pertjintaan antara mami dan daddjnja dari zaman koeliah hingga dengan kehadiran si tjantik jaitoe anak gadisnja jang bertanja itoe..
Tiba-tiba si anak menangis terisak-isak. Si iboe keheranan dan bertanja. Si anak mendjawab dalam tangisan.. "djawaban mami itoe pandjang, tempat djawabnja pendek sadja, Niih..." katanja seraja menjerahkan boekoe latihan jang tertoelis di tjovernja:
NAME :...........
"seks :............
tjlass :..........
Soebdjetjt :..........loh english nya pun pake edjaan lama ::elaugh::

deddy
27-04-2011, 02:20 PM
itu sudah di translate ........ kekeke

nurdin
07-11-2011, 09:43 AM
*** : Semesteran ;D

ancuur
07-11-2011, 10:11 AM
http://www.imgjoe.com/x/toiletberjal.jpg

baca cerita jadi ::cabul::
permisi numpang pipis dolo :cilukba:


hehehehe........

ini ketauan copy paste... :piso:

note: masalahnya bukan ejaan lama ::arg!::